T-KON arbejder med alle relevante verdensmål, der ligger inden for vores rækkevidde

Verdensmål nr. 3

Er en del af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling har fokus på ”Sundhed og trivsel”. Målet sigter mod at sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle mennesker i alle aldre.

Derfor arbejder mod disse specifikke delmål:

Fremme mental sundhed og trivsel: Målet er at fremme mental sundhed og velvære og reducere forekomsten af psykiske lidelser. Her tilbydes vores medarbejdere en sundhedsforsikring og vi er opmærksomme hvis en medarbejder fx udviser stresssymptomer.

Gennem implementeringen af ​​dette mål stræber vi efter at medarbejderne kan leve et sundt liv og trives.

Verdensmål nr. 4

For bæredygtig udvikling med fokus på ”Kvalitetsuddannelse”. Målet sigter mod at sikre inkluderende, retfærdig og kvalitetsuddannelse af god standard for alle mennesker i alle aldre og fremme livslang læring.

T-KON arbejder med dette specifikke delmål, hvor vi fremmer færdigheder med tilbud om efteruddannelse gennem relevante kurser og studier med tilbud om relevante læringsmaterialer og faciliteter.

Verdensmål nr. 5

For bæredygtig udvikling. Her har vi fokus på ”Ligestilling mellem kønnene”. Målet sigter mod at opnå fuldstændig ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og piger rettigheder og muligheder på tværs af alle samfundsområder.

Det er afgørende for at opnå en retfærdig og inkluderende verden, hvor køn ikke er en hindring for at nå sit fulde potentiale. Ved at fremme ligestilling mellem kønnene kan vi skabe et mere bæredygtigt samfund, hvor alle mennesker har lige rettigheder, muligheder og repræsentation. Implementeringen af ​​dette mål bidrager til at bekæmpe uligheder og fremme social retfærdighed.

Verdensmål nr. 8

For bæredygtig udvikling med fokus på ”Anstændige jobs og økonomisk vækst”. Målet sigter mod at fremme varig, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst samt sikre anstændige arbejdsforhold og ordentlig beskæftigelse for alle.

Fremme økonomisk vækst: Målet er at opnå en stærk, bæredygtig og inkluderende økonomisk vækst, hvor produktiviteten øges gennem innovation, teknologiudvikling og investeringer.

Skabe anstændige arbejdspladser: Målet er at fremme produktive og anstændige arbejdsforhold for alle arbejdstagere, herunder sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen samt lige løn for lige arbejde.

Fremme arbejdsvilkår og rettigheder: Målet er at sikre, at alle arbejdstagere, uanset køn eller alder, har lige rettigheder på arbejdspladsen, herunder beskyttelse mod bl.a. diskrimination.

Verdensmål nr. 12

For bæredygtig udvikling med fokus på ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Målet sigter mod at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, hvor ressourceeffektivitet, miljømæssig bæredygtighed og socialt ansvar prioriteres.

Reducere affald og forurening: Målet er at reducere affaldsgenereringen, fremme genbrug og genanvendelse samt reducere forurening af luft, vand og jord for at bevare naturressourcer og minimere miljømæssige påvirkninger.

Fremme bæredygtig produktion og forbrugsmønstre: Målet er at fremme effektiv ressourceanvendelse, energieffektivitet og miljømæssigt forsvarlig produktion og forbrug, herunder bæredygtige indkøbspraksis og grønne teknologier.

Implementeringen af ​​dette mål er afgørende for at opnå en cirkulær økonomi og bevare planetens ressourcer til kommende generationer.

Verdensmål nr. 17

Er en del af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og fokuserer på ”Partnerskaber for handling”. Målet sigter mod at styrke globale partnerskaber og samarbejde på tværs af lande og sektorer for at opnå de andre 16 verdensmål.

Målet har flere specifikke delmål, herunder:

Styrke internationalt samarbejde og partnerskaber: Målet er at styrke samarbejdet mellem lande og mellem forskellige aktører, herunder regeringer, det private erhvervsliv, civilsamfundet og internationale organisationer.

Mobilisere finansiering og teknologi til bæredygtig udvikling: Målet er at mobilisere økonomiske ressourcer, finansiering og teknologioverførsel for at støtte implementeringen af ​​de andre verdensmål.

Fremme vidensdeling og kapacitetsopbygning: Målet er at fremme udvekslingen af viden, erfaringer og teknologi på tværs af lande og sektorer. Styrke synergi mellem forskellige aktører og initiativer: Målet er at fremme synergier og samarbejde mellem forskellige aktører, herunder regeringer, det private erhvervsliv, civilsamfundet og internationale organisationer, for at øge effektiviteten af ​​bæredygtig udvikling.

Fremme ansvarlig og inklusive beslutningstagning: Målet er at sikre ansvarlig og inklusiv beslutningstagning på alle niveauer, hvor alle interessenter inddrages, herunder kvinder og unge. Verdensmål nr. 17 understreger betydningen af partnerskaber og samarbejde for at opnå de andre verdensmål. Det erkender, at bæredygtig udvikling kræver fælles handling og inddragelse af forskellige aktører. Gennem styrkelse af partnerskaber, finansiering, vidensdeling og ansvarlig beslutningstagning kan målet bidrage til at skabe en mere sammenhængende og effektiv indsats for bæredygtig udvikling på globalt niveau.

Læs mere om FN’s 17 verdensmål her